Onze uitdagingen

10 doelen

Vanuit onze missie en visie formuleren we 10 uitdagende to do’s waaraan we de volgende jaren willen werken. Een sterke ambitie tegen 2021.
lees meer…

R

9 krachtlijnen

Wetenschappelijk onderbouwde krachtlijnen vormen de basis van ons sociaal-pedagogisch concept en zijn de kapstok en toetssteen in onze dagelijkse begeleidingen.
lees meer…

v

5 kerngedachten

Deze kerngedachten vormen de leidraad van onze zorgstrategie in de toekomst. Ze bepalen de keuzes die we maken om vanuit onze missie en met onze troeven in te spelen op de actuele tendensen in de jeugdzorg. 
lees meer…

De Oever in het jeugdhulplandschap

Jeugdhulp bereikt elk jaar een paar honderdduizend kinderen en jongeren in Vlaanderen. Honderden organisaties bieden jeugdhulp aan, elk met hun eigen opdracht. Met het decreet Integrale jeugdhulp verankert Vlaanderen een verregaande samenwerking tussen alle sectoren die betrokken zijn bij de jeugdhulp. Zo wil men erover waken dat kinderen en jongeren steeds ergens terecht kunnen en dat er geen breuken zijn in de hulpverlening.

Bekijk deze video voor een blik op het jeugdhulplandschap en de toegang tot de jeugdhulp

 

Onze missie op scherp

Wij maken graag een verschil! We kunnen dan ook niet alles doen en moeten beleidsmatige keuzes maken. Keuzes waarvoor we willen gaan, keuzes die aansluiten met onze troeven en met actuele tendensen en noden binnen de jeugdhulp. Deze woordenwolk vult onze missie verder aan en positioneert ons sterker binnen de context van de jeugdhulp en de zorgstrategie die we uitzetten voor de toekomst.

 

 

Moeilijke kinderen bestaan niet … wel kinderen die het moeilijk hebben.

 “ Wij begeleiden kinderen en jongeren die slachtoffer zijn van een opvoedingssituatie die niet ok is. In onze samenleving bestaat een hardnekkig beeld dat deze kinderen/jongeren zelf niet ok zouden zijn: criminieel, drugsverslaafd, onhandelbaar, ongehoorzaam… Die beelden stroken niet met wat wij iedere dag zien en beleven. Wij zien jongeren die elke dag het beste van zichzelf proberen te geven. Wij zijn ervan overtuigd dat deze kinderen/jongeren alle kansen moeten krijgen om hun toekomst verder uit te bouwen.

Op weg naar onze collectieve ambitie…
De Oever futureproof

2014
We updaten onze missie en visie voor een betere toekomst voor Ben en Suzan

2015
Oevercongres I: we vertalen onze visie naar concrete toekomstbeelden en we formuleren 10 strategische doelen en 2 rode draden om waar te maken tegen 2021

2016
Oevercongres II: vijf “nieuwe” kernrollen rond Ben en Suzan vormen de basis voor ons nieuw organisatiemodel

2017:
Oevercongres III: we spreken 9 sociaal pedagogische krachtlijnen af die we willen vertalen in goede praktijken voor Ben en Suzan

2018
7 kernwaarden bepalen ons DNA

2019
Oevercongres IV: we werken samen aan de veiligheid en het welzijn van Ben en Suzan

2020
We denken al na over “wat na onze Expeditie 2021…”. De Oever = Future Proof en met een nieuwe strategie voor 2022…

10 strategische doelen

Wat hebben we gerealiseerd in 2021?

 1. De cliënt kiest met onze ondersteuning welke hulp hij/zij nodig heeft. Hij/zij kan op ons rekenen om zijn plan samen te realiseren. De beleving van de cliënt is daarbij richtinggevend.
 2. Elke cliënt heeft een vaste trajectbegeleider die de cliënt nabij is en actief mee het hulpverleningstraject begeleidt en coördineert. Zo garanderen we zorgcontinuïteit en de focus op doelrealisatie.
 3. In al onze begeleidingen werken we actief aan mogelijkheden om onze partners, vrijwilligers, buurt en samenleving te betrekken. We tonen aan de samenleving hoe krachtig onze cliënten zijn.
 4. We hebben een gedragen, eigentijds en wetenschappelijk onderbouwd pedagogisch concept en vertalen dit in goede praktijken. We doen wat we zeggen.
 5. Wij zijn een wendbare, regelluwe organisatie opgebouwd rond de hulpvraag van de cliënt. We voorzien in elke job ruimte en tijd voor innovatie en zelfontplooiing.
 6. Onze medewerkers beschikken over het nodige zelfleiderschap om hun talenten flexibel en op maat in te zetten. We voorzien actieve ondersteuning en individuele coaching voor iedere medewerker.
 7. We hebben multifunctionele campussen waar we diverse leef-, leer- en begeleidingsvormen aanbieden. We zijn laagdrempelig en bereikbaar. We zetten in op integratie in de samenleving.
 8. We worden erkend als expert in de jeugdzorg. We beschikken over een dynamisch en gestructureerd intersectoraal netwerk.
 9. We zijn sociaal ondernemend en onze financiën zijn gezond. We zetten onze kennis en expertise in om via projecten, sponsoring en dienstverleningsactiviteiten extra middelen te vergaren. Zo kunnen we eigen keuzes blijven maken.
 10. Iedereen in de organisatie weet welke resultaten hij/zij dient na te streven. We kunnen op elk moment onze kwaliteit aantonen.

2 rode draden:

 • We stimuleren een open en actiegerichte aanpak. Wees gerust ondernemend en creatief, experimenteren mag!
 • Met humor en plezier voeden we enthousiasme en goesting.

 

9 krachtlijnen

1. ZELFREGIE EN JA-CULTUUR

We zeggen “ja” op iedere vraag die kinderen stellen in functie van hun groei en ontwikkeling. 
We stimuleren zelfregie bij de kinderen. We zetten actief in op het verlangen van ieder kind naar autonomie (zelfstandig kunnen beslissen), verbondenheid (erbij horen) en competentie (iets kunnen) om kinderen te motiveren het beste in zichzelf te ontdekken en te ontwikkelen.  
We zetten ons in om voor ieder kind een omgeving te scheppen, waarin ze hun ontwikkelingstaken kunnen opnemen. Of we leren hen hoe ze met hun ongewone situatie kunnen omgaan, zodat ze hun ontwikkelingstaken kunnen opnemen. We passen daarvoor onze aanpak en begeleidingsstijl per situatie aan de leeftijd en de behoeften van ieder kind aan. We pikken daarbij steeds in op de actuele leefwereld van kinderen. 

2. BETER BEGELEIDEN MET PERSPECTIEF
We garanderen een dynamisch en continu proces van vraagverheldering en perspectief kiezen. We geven kansen om te leren en te ervaren en laten los wanneer het behaalde resultaat afdoende is. 
Daarnaast houden we samen met het kind en zijn gezin ook zicht op het lange termijn perspectief. We ondersteunen het kind bij het denken en kijken op langere termijn en bij het nemen van beslissingen die een weerslag hebben op de toekomst.  
We zetten ons onvoorwaardelijk in voor de kinderen die we begeleiden. We nemen het voor hen op en bewaken de continuïteit en billijkheid in het traject dat zij afleggen. Waar nodig gaan we voor hen in onderhandeling met onze partners. 

3. VOORRANG IN HET HIER EN NU
We leggen ons erop toe steeds aan te sluiten bij het hier en nu van het kind en zijn gezin. We laten de manier waarop we georganiseerd zijn nooit dienen als excuus om een juiste kans of gelegenheid in functie van het kind niet te creëren of te benutten. We durven hiervoor onze planning los te laten. 
We zijn er ons van bewust dat organisaties, teams en medewerkers vaak werken vanuit een gepland tijdsperspectief en zijn op dat vlak altijd kritisch voor onszelf. 

4. ONDERWIJS ALS HEFBOOM
Met het oog op het vrijwaren van gelijke onderwijskansen voor de kinderen die door De Oever worden begeleid, werken we actief en nauw samen met scholen. 
Daar waar het onderwijstraject niet vanzelfsprekend verloopt, voorzien we in alternatieve en op maat gesneden leertrajecten. 

5. ACHTER HET GEDRAG KIJKEN
We problematiseren niet. We kijken altijd áchter het gedrag van kinderen. 
Wanneer we ons uitgedaagd voelen door het gedrag dat  kinderen stellen, vragen we ons in de eerste plaats af wat wíj anders kunnen doen of hoe we ons anders kunnen organiseren om dit gedrag te doen veranderen.  
We straffen niet, maar we praten met de kinderen en trachten hen écht te begrijpen. We geven hen tweede, derde, vierde, enz. kansen en blijven hen steunen. Van bij de instroom geven we kinderen alle kansen! 

6. OUDERS DE SLEUTEL GEVEN
We zijn nieuwsgierig naar en oprecht geïnteresseerd in de opvoedingsvisie van ouders en opvoedingsverantwoordelijken – afstand speelt daarbij geen rol – en trachten zo nauw mogelijk aan te sluiten bij wat zij belangrijk vinden. Daarnaast richten we onze aanpak op het versterken van hun vaardigheden. 
We betrekken ouders maximaal en versterken hen in hun rol als opvoedingsverantwoordelijke. We ondersteunen en stimuleren hen om zelf de juiste randvoorwaarden voor de ontwikkeling van hun kind te scheppen en vast te houden. 
Afwezige ouders stellen we aanwezig in onze manier van begeleiden van kinderen én in onze communicatie en gespreksvoering. 

7. DUURZAME RELATIES OPBOUWEN
We zijn er ons van bewust dat een begeleiding binnen de jeugdhulpverlening een grote impact kan hebben op de bestaande sociale relaties van het kind en zijn gezin.  
We doen er alles aan om het voor het kind en zijn gezin mogelijk te maken het eigen bestaande netwerk (school, familie, vrienden, …) – hoe miniem dit ook is-  te behouden én erop verder te bouwen. We betrekken graag bestaande relaties bij de hulpverlening, want een eigen netwerk biedt een waardevol vangnet en een grotere slaagkans bij het afbouwen en uiteindelijk stoppen van de hulpverlening. 

8. VERBINDEN MET DE SAMENLEVING
We pikken in op de interesse van de kinderen én op actuele thema’s, bijvoorbeeld door ze te bespreken, er projecten rond op te zetten, ze mee te integreren in het dagelijkse leven,…., zodat de kinderen de kans krijgen om zich te verbinden met de samenleving.

9. LEVENSLANG VERBONDEN BLIJVEN
Ook na afronding van de begeleiding blijven we graag betrokken. Onze deur staat voor altijd open! 

 

Bekijk de SOAP die de jongeren van ons dagcentrum hebben gemaakt rond deze krachtlijnen

 

5 kerngedachten

 

 1. Sterk inzetten op een flexibele, trajectmatige benadering

Verhogen van de capaciteit en de flexibiliteit om aanklampend, kracht- en herstelgericht te werken in de eigen context. Inzetten op innovatieve, complementaire vormen van ambulante begeleiding (ook preventief) op maat met een sterke focus op zelfregie, het uitbouwen van een eigen sociaal vangnet en vermaatschappelijking van zorg door o.a. lokale partners sterk te betrekken in begeleidingstrajecten. Of eenvoudig gesteld: kinderen en jongeren zo lang mogelijk in de samenleving houden. In dezelfde beweging onze regie – naast de sterk uitgebouwde samenwerking met OCJ/SDJ/VK – nog sterker laten aansluiten op lokale en subregionale initiatieven om bij verontrusting snel gepaste begeleiding te verlenen (bv. 1G1P, Huizen van het Kind, moskeevereniging, …).

 1. Investeren in veiligheid in de context

Paradigmashift realiseren van ‘residentie als finaliteit’ naar een benadering waarbij residentiële modules worden gepositioneerd ‘residentie als tijdelijk ondersteunend aan de eigen context’ in het perspectief van een integraal traject. Sterk inzetten op driehoeken met ouders en pleegzorg en werken vanuit de filosofie van de ‘open leefgroep’ (bondgenoot van de ouders). Verblijf wordt a.h.w. pas ‘ingeplugd’ op een traject als alle andere opties uitgeput zijn. We creëren door deze aanpak een ‘hogere drempel naar binnen’ (voor het residentiële vanuit gezinscontexten), maar zorgen met een aanklampende thuisbegeleiding voor een lage drempel naar buiten om zo snel mogelijk weer aansluiting te vinden.

 1. Ruimte creëren voor gepersonaliseerde zorg op maat

We evolueren van vaste programma’s en/of plaatsgebonden hulpverleningsvormen naar flexibele begeleidingsvormen en formules op maat van cliënt en context. Dit principe krijgt zijn vertaling in een breed aanbod aan woonbegeleidingsvormen, alsook in de mogelijkheid om op maat te werken vanuit een ondersteunende module en een verbreding van de contextbegeleiding met ruimte om relevante nieuwe smaken te ontwikkelen (bv. rond gezinshereniging of een intensieve thuisbegeleidingsformule in situaties van sterke verontrusting).

 1. Duurzame expertise uitbouwen en uitdragen in het omgaan met NBBM

Kwetsbare NBBM verdienen een specifieke plek in het hulpverleningslandschap. Onze samen-
werking binnen Jongerenwelzijn en met Fedasil, maar ook met experten op vlak van trauma, zoals Solentra, leidt tot een heel specifieke capaciteitsopbouw. Het is goed om jonge vluchte-lingen in eerste instantie te kunnen opvangen in een omgeving waar ze voelen dat er expertise is in het omgaan met hun situatie. Uiteindelijk is het de bedoeling deze jongeren te begeleiden naar actief burgerschap in onze samenleving. Met het oog op hun integratie hanteren we voor ‘aparte’ opvang en begeleiding het principe: ‘zo lang als nodig, zo kort als het kan’, steeds van-
uit het ontwikkelperspectief van het kind of de jongere. We willen onze initiatieven duurzaam uitbouwen, uit expertise zo verder ontwikkelen en ze uitdragen naar andere organisaties.

 1. Creatief samenwerken voor jongeren vanuit GI en/of GES+

De werking van ons intersectoraal zorgnetwerk heeft ons geleerd dat er voor iedere jongere een oplossing op maat kan worden gevonden. Samenwerking is daartoe het sleutelwoord.

Indien er vanuit het nieuwe Jeugddelinquentierecht een vraag komt om voor deze jongeren
residentiële capaciteit te voorzien, dan willen we daarop inzetten via een uitbreiding, zodat we vanuit het specifieke kader dat hiervoor in het vernieuwde erkenningsbesluit wordt gecreëerd, van bij de start een aanpak op maat kunnen voorzien.

 

Pin It on Pinterest

Share This